Environmentálna politika

Spoločnosť RVM Systems je hlavným dodávateľom riešení pre systémy spätného výkupu a riešení pre vysokorýchlostné počítanie odpadov z nápojových obalov pre trhy so zavedenou schémou zálohového systému (DRS), ako aj pre ďalšie trhy po celom svete.

Spoločnosť RVM Systems ponúka komplexnú škálu výkupných automatov v dvoch typových radách - samostatne stojacich systémov  a modulárne prispôsobiteľných systémov. Spoločnosť RVM Systems sa zaviazala prevziať vedúcu úlohu v tomto priemysle a v maximálnej miere sa angažovať pri minimalizácii dopadu rôznych obchodných aktivít na životné prostredie.

Táto politika bola štruktúrovaná v súlade s požiadavkami systémov environmentálneho manažérstva BS 8555: 2003. Vysvetľuje naše zámery a odhodlanie týkajúce sa zlepšenia environmentálneho správania.

Spoločnosť RVM Systems sa snaží:

 • Neustále zlepšovať environmentálny postoj a integrovať postupy environmentálneho manažérstva a osvedčené postupy do všetkých svojích  aktivít a operácii.
 • Neustále monitorovať a aktívne znižovať environmentálne dopady činnosti spoločnosti.
 • Efektívnejšie využívať zdroje, najmä minimalizáciou produkcie odpadu a podporovaním rozvoja trhov v oblasti odpadu a recyklácie.
 • Rozvíjať, implementovať a podporovať udržateľné možnosti.
 • Hľadať spôsoby, ako minimalizovať spotrebu energie a vody v každodennej prevádzke.
 • Znížiť úroveň emisií CO2 a znečistenie životného prostredia a vytvoriť silné väzby medzi zlepšením odpadového hospodárstva a znížením CO2.
 • Využite telefonovania cez internet a VOIP na zníženie cestovania a emisií CO2.
 • Prijať a riadiť postupy odpadového hospodárstva, ktoré podporujú minimalizáciu odpadu, opätovné použitie, zhodnocovanie a recykláciu.
 • Ak tieto možnosti nie sú k dispozícii, zabezpečíme, aby sa s našim odpadom správne zaobchádzalo a zneškodňoval sa spôsobom, ktorý má najmenší vplyv na životné prostredie.
 • Dodržiavanie znenia  všetkých príslušných právnych predpisov a predpisov v oblasti životného prostredia.
 • Pri určovaní rozsahu projektov a spolupráce s partnermi zohľadniť širšie environmentálne vplyvy.
 • Zdôrazniť význam environmentálnych štandardov organizácie a propagovať najlepšie postupy v oblasti životného prostredia v našej organizácii, všetkých zainteresovaných strán, kľúčových partnerov, dodávateľov a zákazníkov.

Úspešné dodržiavanie tejto politiky bude zahŕňať:

 • Každoročné preskúmanie našej environmentálnej politíky, vyhodnotenie jej výsledkov v súlade s operáciami a cieľmi spoločnosti, určenie nástrojov a ich efektívna implementácia na zlepšenie.
 • Stanoviť a monitorovať ciele environmentálneho správania.
 • Zníženie našej ekologickej stopy.
 • Zaistiť, aby boli naše pravidlá na požiadanie verejne dostupné.
TOP