Politika proti novodobému (modernému) otroctvu

Novodobé otroctvo je zločin a porušenie základných ľudských práv. Má rôzne formy, ako je otroctvo, útlak, nútené  práce a obchodovanie s ľuďmi. Všetky formy majú jedno spoločné -pozbavenie osobnej slobody inou osobou na účely osobného alebo obchodného zisku.

Spoločnosti RVM majú prístup k modernému otroctvu s nulovou toleranciou. Zaviazali sme sa, že budeme konať eticky a čestne vo všetkých našich obchodných rokovaniach a vzťahoch, budeme implementovať účinné systémy a kontroly, aby sme zaistili, že k modernému otroctvu nedochádza kdekoľvek v našom vlastnom a v ktoromkoľvek z našich dodávateľských reťazcov.

Zaviazali sme sa tiež zabezpečiť transparentnosť v našom vlastnom podnikaní a v našom prístupe k riešeniu moderného otroctva v rámci našich dodávateľských reťazcov v súlade s našimi povinnosťami v oblasti zverejňovania podľa zákona o modernom otroctve z roku 2015.

Očakávame rovnako vysoké štandardy od všetkých našich dodávateľov a ich ďalších obchodných partnerov ako súčasť našich procesov pri uzatváraní zmlúv. Tieto zásady sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré pre nás alebo v našom mene pracujú v akejkoľvek funkcii, vrátane zamestnancov na všetkých úrovniach, riaditeľov, úradníkov, agentúrnych pracovníkov, vyslaných pracovníkov, dobrovoľníkov, stážistov, agentov, dodávateľov, externých konzultantov, zástupcov tretích strán a obchodných spoločností. 

Tieto zásady nie sú súčasťou pracovnej zmluvy žiadneho zamestnanca a môžeme ich kedykoľvek zmeniť.

Zodpovednosť za politiku

Spoločnosť nesie celkovú zodpovednosť za zabezpečenie tejto politiky v súlade s našimi právnymi a etickými záväzkami a zároveň aby ju dodržiavali všetci, ktorí  pracujú v naších spoločnostiach. 

Spoločnosť nesie primárnu a každodennú zodpovednosť za implementáciu tejto politiky, monitorovanie jej používania a efektívnosti, riešenie akýchkoľvek otázok spojených s touto politikou, auditovanie systémov a postupov vnútornej kontroly s cieľom zabezpečiť, aby boli účinné v boji proti modernému otroctvu.

Vedenie na všetkých úrovniach je zodpovedné za zabezpečenie toho, aby všetci porozumeli tejto politike, dodržiavali ju a boli zároveň primerane a pravidelne školení o problematike moderného otroctva.

Uvítame Vaše komentáre k týmto pravidlám a návrhy, ako by sa dali ďalej zlepšovať.  Pripomienky, návrhy resp. dotazy adresujte výkonnému riaditeľovi.

Súlad s politikou

Je dôležité, aby ste si tieto pravidlá prečítali, porozumeli im a dodržiavate ich.

Za prevenciu, zistenie a nahlásenie moderného otroctva v ktorejkoľvek časti nášho podnikania alebo dodávateľského reťazca zodpovedajú všetci, ktorí pre nás pracujú alebo sú pod našou kontrolou. Ste povinní vyhnúť sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla viesť alebo naznačovať porušenie týchto zásad. Ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo alebo môže v budúcnosti dôjsť ku konfliktu s týmito zásadami, musíte o tom čo najskôr informovať svojho nadriadeného alebo riaditeľa spoločnosti.

Odporúčame, ak máte akékoľvek podozrenie na novodobé otroctvo v ktorejkoľvek oblasti nášho podnikania alebo dodávateľského reťazca v prvotnej fáze alebo si myslíte, že už došlo k porušeniu týchto zásad  musíte o tom čo najskôr informovať svojho nadriadeného alebo riaditeľa spoločnosti a nahlásiť to v súlade s našimi zásadami oznamovania týchto skutočností. 

Ak nie ste si istí, či konkrétny čin alebo zaobchádzanie s pracovníkmi a ich pracovné podmienky v rámci ktorejkoľvek úrovne našich dodávateľských reťazcov predstavuje niektorú z rôznych foriem moderného otroctva, informujte o tom svojho nadriadeného alebo riaditeľa spoločnosti.

Naším cieľom je podporiť otvorenosť a podporíme každého, kto v rámci tejto politiky vznesie skutočné obavy v dobrej viere aj keď sa následne ukáže, že sa mýlil. Zaviazali sme sa, že zabezpečíme, aby nikto neutrpel žiadne nevhodné zaobchádzanie v dôsledku nahlásenia svojho podozrenia v dobrej viere a upozorní, že pravdepodobne dochádza k novodobému otroctvu v ktorejkoľvek časti nášho vlastného podnikania alebo v ktoromkoľvek z našich dodávateľských reťazcov.

Medzi nevhodné zaobchádzanie patrí prepustenie, disciplinárne konanie, vyhrážanie sa alebo iné nevhodné zaobchádzanie spojené s vyjadrením akejkoľvek obavy.

Ak sa domnievate, že bolo s Vami nevhodne zaobchádzané, mali by ste o tom okamžite informovať svojho nadriadeného. Ak daná záležitosť nebude odstránená, máte ako zamestnanec právo v súlade s príslušnou smernicou podať sťažnosť.

Komunikácia a povedomie tejto politiky

Školenie o tejto politike a o riziku, ktorému čelí naše podnikanie z hľadiska moderného otroctva je súčasťou vzdelávacieho procesu pre všetkých jednotlivcov, ktorí pre nás pracujú. Aktualizácie budú poskytované pomocou zavedených metód komunikácie medzi spoločnosťou a obchodnými partnermi. Náš prístup k modernému otroctvu s nulovou toleranciou musí byť vždy oznámený všetkým dodávateľom a obchodným partnerom hneď na začiatku nášho obchodného vzťahu.

Porušenie tejto politiky

Každý zamestnanec, ktorý poruší tieto zásady, bude čeliť disciplinárnemu konaniu, ktoré môže mať za následok až prepustenie zo zamestnania. V prípade, že jednotlivci a organizácie spolupracujúce s našou spoločnosťou resp. jednajú v našom mene porušia tieto zásady taktiež môžeme s nimi ukončiť našu spoluprácu.

Jennifer Johnston-Watt:  Ambassador RVM Systems: Január 2021

TOP