Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti RVM Systems AB

Interné číslo 556614-4662

Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto pravidlá ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie o tom, kto sme, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, používame a zdieľame vaše osobné údaje, vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom a o tom, ako nás kontaktovať , poprípade kontrolné orgány v prípade Vašej sťažnosti.

Zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • Kto sme
 • Naša webová stránka
 • Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov
 • Medzinárodné používanie Vašich osobných údajov
 • Súbory cookies a podobné technológie
 • Vaše práva
 • Zabezpečenie vašich osobných údajov
 • Ako sa sťažovať
 • Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov tejto webovej stránky
 • Ako nás kontaktovať
 • Potrebujete ďalšiu pomoc?

Kto sme

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť RVM Systems Limited. Sme spoločnosť registrovaná vo Švédsku - RVM Systems AB Dackevagen 33, 2 trappor, 177 34 Jarlafalla Švédsko. Sme lídrami na trhu spätného výkupu nápojových obalov v zálohovom systéme vo Švédsku. Viac informácií nájdete na www.rvmsystems.com.

Zhromažďujeme, používame a zodpovedáme za Vaše osobné údaje. V prípade, že tak urobíme, vzťahuje sa na nás všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré platí v celej Európskej únii a ktorým sa riadime. Za Vaše osobné údaje sme zodpovední ako ich správca.

Naša webová stránka

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú používania našej webovej stránky www.rvmsystems.com.

V rámci našej webovej stránky sa môžeme odkazovať na ďalšie webové stránky vlastnené a prevádzkované dôveryhodnými tretími stranami s cieľom, aby sme vám mohli poskytnúť ďalšie informácie o našich produktoch a službách. Tieto webové stránky tretích strán môžu tiež zhromažďovať informácie o vás v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa webových stránok tretích strán nájdete na ich webových stránkach v časti Zásady ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie Vaších osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď vstúpite na našu webovú stránku, kontaktujete nás, požiadate o ponuku, pošlete nám spätnú väzbu v prípade, že robíme na našom webe zákaznícky prieskum.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, napríklad keď nás kontaktujete.

sobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, závisia od konkrétnych činností vykonávaných prostredníctvom našej webovej stránky. Tieto informácie zahŕňajú:

 • Vaše meno
 • e-mail adresu
 • telefónne číslo
 • podrobnosti o akejkoľvek spätnej väzbe, ktorú nám poskytnete telefonicky, e-mailom, poštou alebo prostredníctvom sociálnych médií
 • informácie o službe, ktorú požadujete
 • informácie o službe, ktorú Vám poskytujeme

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď vstúpite na našu webovú stránku, kontaktujete nás, požiadate o ponuku, pošlete nám spätnú väzbu v prípade, že robíme na našom webe zákaznícky prieskum.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, napríklad keď nás kontaktujete.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, závisia od konkrétnych činností vykonávaných prostredníctvom našej webovej stránky a to:

 • odpovedanie na vaše otázky
 • overenie Vašej totožnosti
 • pri poskytovaní tovaru a služieb
 • prispôsobenie si našej webovej stránky a jej obsahu svojim konkrétnym preferenciám
 • pri informovaní o akýchkoľvek zmenách na našej webovej stránke alebo v našich službách, ktoré by sa vás mohli týkať
 • zlepšovaní naších služieb
 • poskytovaní zákazníckej podpory

Táto webová stránka nie je určená na používanie deťmi a vedome nezhromažďujeme ani nepoužívame osobné údaje týkajúce sa detí.

Náš právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov

Keď používame vaše osobné údaje, vyžaduje sa od nás, aby sme mali právny základ. Existujú rôzne právne základy, na ktoré sa môžeme odvolať v závislosti od toho, aké osobné informácie spracovávame a prečo.

Právne základy, na ktoré sa môžeme odvolať:

 • súhlas: kde ste nám dali jasný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na konkrétny účel. Ak je spracovanie založené na tomto právnom základe, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 • zmluva: kde je naše použitie vašich osobných údajov nevyhnutné pre zmluvu, ktorú s vami máme alebo preto, že ste nás požiadali, aby sme pred uzavretím zmluvy podnikli konkrétne kroky.
 • zákonná povinnosť: kde je naše použitie vašich osobných údajov nevyhnutné na to, aby sme dodržali zákon (okrem zmluvných záväzkov)
 • zásadné záujmy: kde je naše použitie vašich osobných údajov nevyhnutné na ochranu Vás alebo života niekoho iného
 • verejný záujem: keď je použitie vašich osobných údajov nevyhnutné na to, aby sme mohli vykonávať činnosť vo verejnom záujme alebo pre svoje úradné povinnosti a táto činnosť alebo povinnosti majú jasný právny základ
 • oprávnené záujmy: ak je použitie vašich osobných údajov nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretej strany (pokiaľ neexistuje dôvod na ochranu vašich osobných údajov, ktorý prevyšuje naše oprávnené záujmy)

Ďalšie informácie - osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, kedy a ako ich používame

Ďalšie informácie o tom, kedy zhromažďujeme osobné údaje, čo zhromažďujeme a ako ich používame, nájdete v nasledujúcich častiach:

Kedy sa zhromažďujú osobné údaje

Keď nás kontaktujete

Aké informácie požadujeme

Kontaktné údaje:
vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo

Ako a prečo používame vaše osobné údaje

Kedy získame Vaše osobné údaje:
— keď komunikujeme s vami
— keď Vám poskytujeme tovar a služby
— keď Vám poskytujeme informácie o tovare a službách

Ako zákonný základ pre zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov sa odvolávame na oprávnené záujmy v prípade, že nie ste našim zákazníkom a o zmluvu, ak ste naším zákazníkom.

Podľa obsahu je náš oprávnený záujem pri odpovedi na vaše otázky, spracovávaní dopytu na predaj alebo reakcii na spätnú väzbu.

S kým zdieľame vaše osobné informácie

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s našimi zamestnancami, aby Vám mohli poskytovať naše služby.

RVM Systems AB je spoločnosť registrovaná vo Švédsku s registračným číslom SE56614-4662, ktorej sídlo je Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla, Švédsko. Vaše osobné údaje budú zdieľané s našou skupinou prostredníctvom spoločnosti RVM Systems AB ako nášho vlastníka.

Vaše informácie tiež zdieľame s tretími stranami, aby nám pomohli poskytovať, zlepšovať, integrovať, prispôsobovať, podporovať a predávať naše služby. Prijímame príslušné opatrenia, aby sme zabezpečili, že tieto tretie strany budú postupovať v súlade so zákonmi a bezpečnosťou ochrany údajov,  vždy zabezpečíme, aby bola k dispozícii príslušná právna dokumentácia.

Poskytovateľov webových služieb využívame na to, aby nám poskytovali vývoj a podporu webových stránok a aplikácií, hosting, údržbu, zálohovanie, ukladanie, analýzy a ďalšie služby, čo im umožňuje prístup a použitie Vaších osobných údajov.

Ak poskytovateľ služieb potrebuje prístup k Vaším osobným údajom, aby mohol poskytovať služby v našom mene, robí to na základe pokynov od nás a musí dodržiavať naše zásady a postupy určené na ochranu Vašich osobných údajov.

Ak je to v súlade so zákonom, budeme zdieľať Vaše osobné údaje s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať so žiadnou inou treťou stranou.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať vtedy, ak máme zmluvnú, zákonnú alebo oprávnenú povinnosť tak urobiť. Tieto informácie budeme uchovávať tak dlho, ako to bude nevyhnutne potrebné na splnenie týchto zmluvných, zákonných alebo legitímnych povinností. Je pravdepodobné, že budeme musieť vaše údaje uchovávať niekoľko rokov, aby sme splnili tieto povinnosti. Taktiež budeme musieť dodržať príslušné právne predpisy EÚ a medzinárodné zákony, pokiaľ ide o daňové a účtovné požiadavky.

Keď nemáme žiadny účel a zákonné dôvody na použitie Vašich osobných údajov, podnikneme primerané kroky na ich vymazanie alebo anonymizáciu.

Máte poskytovať Vaše osobné údaje? Ak áno, tak prečo:

Vyžadujeme, aby ste poskytli svoje meno a e-mailovú adresu a v závislosti od okolností aj vaše telefónne číslo, aby sme mohli spracovať Váš dopyt, odpovedať na akúkoľvek komunikáciu alebo vybaviť objednávku na tovar alebo službu. V prípade získavania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať, či sa od Vás vyžaduje, aby ste nám ich poskytli.

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a spracovávané v iných krajinách ako v krajine, v ktorej žijete. V týchto krajinách môžu platiť zákony na ochranu údajov, ktoré sa líšia od zákonov krajiny, v ktorej žijete.

V súčasnosti Vaše osobné údaje neprenášame do krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Ak by sa to zmenilo, akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov bude podliehať dostatočným zárukám, napr. Zmluve schválenej Európskou komisiou (povolená podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov), ktorá má pomôcť chrániť vaše práva na súkromie a poskytnúť Vám dostatočné prostriedky na nápravu v prípade zneužitia vašich osobných údajov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás (pozri „Ako nás kontaktovať“ nižšie).

Ako používame sociálne médiá?

Sociálne médiá a služby sociálnych sietí môžeme používať na propagáciu nášho podnikania a na komunikáciu s Vami. Za týmto účelom využívame služby tretích strán, ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress a YouTube.

Naše stránky na sociálnych médiách spravujú tieto tretie strany:

Naša stránka na Facebooku je spravovaná spoločnosťou Facebook v súlade s Pravidlami spoločnosti Facebook, ktoré sú k dispozícii na www.facebook.com/privacy/explanation.

Náš účet Twitter je spravovaný spoločnosťou Twitter v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Twitter, ktoré sú k dispozícii na www.twitter.com/en/privacy.

Náš účet Flickr spravuje spoločnosť Flickr v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Flickr, ktoré sú k dispozícii na adrese www.flickr.com/help/privacy.

Náš kanál YouTube spravuje spoločnosť Google v súlade s ich pravidlami ochrany osobných údajov na adrese www.policies.google.com/privacy?hl=en.

Naša stránka LinkedIn je spravovaná spoločnosťou LinkedIn v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Naše stránky Wordpress sú spravované spoločnosťou Automattic v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov dostupnými na www.automattic.com/privacy.

Informácie o našich sledovateľoch z týchto platforiem sociálnych médií neprenášame do našich vlastných systémov, pokiaľ na to nemáme výslovný súhlas alebo je Váš verejný profil prepojený s Vašou organizáciou (napr. LinkedIn).

Môžeme Vám poslať správu priamo prostredníctvom sociálnych médií, ak nás kontaktujete prostredníctvom týchto platforiem. Naším cieľom je tieto správy čo najskôr vymazať.

Súbory cookies a ďalšie sledovacie technológie

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa umiestni na vaše zariadenie (napr. počítač, smartphone alebo iné elektronické zariadenie), keď používate našu webovú stránku. Na našom webe momentálne nepoužívame súbory cookies.

Vaše práva

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov mate právo na:

 • spravodlivé spracovanie informácií a transparentnosť spôsobu, akým používame vaše osobné údaje
 • pravidlá ochrany osobných údajov pri prístupe k Vašim osobným údajom a k niektorým ďalším doplňujúcim informáciám
 • požadovať, aby sme opravili chyby vo vašich informáciách, ktoré máme k dispozícii
 • požadovať v určitých situáciách vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú
 • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov v určitých situáciách tretej strane
 • kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na priamy marketing
 • vzniesť námietku proti rozhodnutiam prijímanými automatizovanými prostriedkami, ktoré môžu mať právne alebo iné následky na Vás
 • vzniesť námietku v určitých situáciách proti nášmu pokračujúcemu spracovaniu Vašich osobných údajov
 • inak obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov za určitých okolností
 • požadovať náhradu škody spôsobenej našim porušením akýchkoľvek zákonov o ochrane osobných údajov

Ďalšie informácie o každom z týchto práv vrátane okolností, za ktorých sa uplatňujú, nájdete v pokynoch k právam jednotlivcov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Ak chcete využiť ktorékoľvek z týchto práv, prosím:

 • e-mail, zavolajte alebo nám napíšte,
 • poskytnite nám dostatok informácií, aby sme vás mohli identifikovať,
 • poskytnete nám doklad totožnosti a adresu (kópiu vodičského preukazu alebo pasu, poprípade faktúru za službu alebo platbu kreditnou kartou) a
 • poskytnite nám informácie týkajúce sa Vašej žiadosti, vrátane akýchkoľvek ďalších informácii a referencii, ak ich máte.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Máme zavedené dostatočné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate osobných údajov, ich zneužitiu alebo neoprávnenému prístupu k nim. Prístup k Vašim osobným údajom obmedzujeme na tých, ktorí majú k tomu oprávnenia a musia ich poznať. Osoby, ktorú spracúvajú Vaše osobné údaje nakladajú s nimi iba so schváleným spôsobom a podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Máme tiež zavedené postupy na riešenie akýchkoľvek podozrení na porušenie bezpečnosti údajov. O podozrení z porušenia bezpečnosti údajov Vás a ktorýkoľvek príslušný regulačný orgán budeme informovať, ak to zákon vyžaduje.

Ako postupovať pri sťažnosti

Dúfame, že dokážeme vyriešiť akýkoľvek dotaz alebo podozrenie týkajúce sa nášho použitia Vašich osobných údajov.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov Vám umožňuje podať sťažnosť u dozorného orgánu Európskeho hospodárskeho priestoru v prípade, že tu pracujete, obvykle žijete alebo ak došlo k údajnému porušeniu zákonov o ochrane osobných údajov v príslušnom štáte tohto priestoru.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov tejto webovej stránky

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli zverejnené 20. augusta 2020 a naposledy aktualizované 20. augusta 2020.

Tieto zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach môžeme z času na čas zmeniť. Keď tak urobíme, budeme Vás o tom informovať e-mailom alebo Vám vopred zašleme e-mailom zoznam všetkých významných zmien, ktoré sa chystáme previesť.

Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo informácií, ktoré o Vás vedieme, kontaktujte nás.

Ak nás chcete kontaktovať, pošlite e-mail na adresu mail@rvmsystems.com

Napíšte priamo spoločnosti RVM Systems AB, Dackevagen 33, 177 34 Jarfalla, Švédsko.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete, aby sme Vám poskytli pravidlá ochrany osobných údajov v inom formáte (napríklad audio, veľké písmo, Braillovo písmo), kontaktujte nás spôsobmi uvedenými vyššie.

TOP